עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

האם מותר לדחוף אנשים למכור דברים בזול

שם הרב המשיב: // נושא:  // תאריך התשובה: 15.07.2021

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שאלה:

כן שלום הרב אני הקשבתי לפרשת השבוע ושמעתי שיש איסור לא תחמוד אפילו אם אתה משלם על זה, תשמע הרב, אני עושה את כל הזמן זה הפרנסה שלי לקנות רכבים מאנשים שלא רוצים למכור אותם, האם יש לך התירים בשבילי.

תשובה:

איסור לא תחמוד הוא מהאיסורים המענינים שיש בתורה, ויסודו הוא שלא תסתכל על מה שיש לאחרים אלא מה שנתן לך ה' והכל יהיה בסדר. גדר לא תחמוד כל החומד עבדו או אמתו או ביתו או כליו של חבירו או כל דבר שאיפשר שיקנהו ממנו, והכביד עליו רעים והפציר בו עד שלקחו ממנו, הרי זה עובר בלא תחמוד (שמות כ, יד). כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא בזה, כיון שחשב בלבו איך יקנה דבר זה ונפתה בלבו בדבר, עבר בלא תעשה של לא תתאוה (דברים ה, יח), ואין תאוה אלא בלב בלבד.
שלקחו. אבל בלא לקיחה אינו עובר בלא תחמוד כ"כ הרמב"ם בהדיא ולמדו שם מדכתיב לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך. סמ"ע: בזה. לשון הטור מדברים שא"א לקנותן כו' ולרבותא כת' כך וכ"ש בדברים האפשריים. שם בדבר. גם באשת חבירו שייך זה שיגרום שיגרשנה בעלה והוא ישאנה ואפשר מפני שהוא קשה יותר משאר דברים וצריך עליו מחשבה טפי משום הכי נקטו הרמב"ם והמחבר בלאו דלא תתאוה. שם

לא תחמוד לא שייך רק אם הוא חומד חפץ או ממון או כל דבר שיש לחבירו והוא רוצה באותו חפץ, והוא חומדו להיות שלו אזי עובר על לא תחמוד, אבל אם רואה בית נאה או דירה נאה ואומר 'בית כזה או דירה כזו אני רוצה', אין בזה איסור של לא תחמוד, שהאיסור הוא רק שלא יחמוד ויתאווה בית זה בעצמו, [אע"ג שבשו"ת בצל החכמה ח"ג סימן מט הביא בשם ספר דרך פיקודיך שהוכיח מספר הזוהר שיש לא תחמוד גם בכה"ג, מ"מ הרב שם דחה דבריו ממה שמפורש במכילתא וברוב המפרשים שאין לא תחמוד בכה"ג]. וכ"כ להדיא רבינו אברהם בן הרמב"ם [עה"ת פ' יתרו] וז"ל: והבן שהאזהרה על איזה חפץ שיש ברשותו של חבירו לא על מה שדומה לאותו החפץ, המשל בזה ראובן יש ברשותו בית נאה אסור על שמעון להתאוות שאותו בית גופו יהיה שלו, לא שאסור לו להתאוות לו דוגמתו או דומה לו ע"כ ע"ש [שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן תי]. ועובר בלא תחמוד מיד שקנה את החפץ, ומשמע מדברי המנחת חינוך [מצוה לח] שכבר שמפציר בחבירו התחיל באיסור דלא תחמוד ובסיום המקח חל הלאו. לכן אם אתה לא מפציר ובאמת מתכוון לטובת המוכר אע"פ שאתה מרויח מזה מותר, אבל צריך להיות מאד אמיתי בדבר.
לא תחמוד בגוי
בחפצי נכרי לא שייך איסור לא תחמוד, דכתיב "רעך" ואין הנכרי בכלל זה [שו"ע הרב או"ח סימן תמ הובא בספר משפט כהלכה] וכן כתב במנחת חינוך [מצוה לח]. אבל הפרמ"ג [או"ח סי' תר"ד משבצ"ז סוסק"א] נשאר בצ"ע אם שייך לא תחמוד בשל עכו"ם, הביא דבריו בשו"ת בצל החכמה [ח"ג סימן מח] ופסק כדברי רוב הפוסקים דלא אמרינן לא תחמוד בחפצי נכרי. ונראה דחפצי ישראל מומר שיצא מכלל "רעך" מותר לחמוד חפציו כדין נכרי וצ"ע לדינא.
האם יש איסור לא תחמוד במצוות
בשו"ת בצל החכמה [חלק ג סימן מג] הביא דעת 'מרכבת המשנה' [בפירושו על המכילתא לפרשת יתרו] דגם בס"ת, תפילין וכל דבר שבקדושה שייך לאו דלא תחמוד, ושכן דעת ספר 'דרך פקודיך' [מצוה ל"ח חלק הדיבור אות ב]. וכן הוא בספר החינוך [מצוה תט"ז]. והסכים עמם לדינא. ומיהו הביא שיש חולקים בזה ע"ש.
אם עבר על לא תחמוד האם המקח בטל
עיין בסוף הספר בשו"ת סימן יז'.
לא תחמוד באדם מכובד
יש אומרים דבאדם מכובד השואל את חבירו למכור לו חפץ מסויים, וחבירו מתבייש להשיב פניו ריקם ומחמת כן מוכר לו, עובר הקונה על לאו דלא תחמוד אפילו ששאל רק פעם אחת [שו"ת בצל החכמה סימן ח"ג מד]. ובפתחי חושן [פ"א הערה כח] הביא בשם הפלא יועץ שאם נותן מחמת כיסופא יש בזה סרך גזל.
האם יש לא תחמוד במפציר בחבירו ליתן לו מתנה
בשו"ת בצל החכמה [שם סימן מה] הביא בשם רבנו יונה [שערי תשובה] שיש דין לא תחמוד גם במפציר בחבירו ליתן לו מתנה, ובשו"ת ארץ צבי [ס' ג אות ו] כתב שאם במפציר בחבירו ונותן דמים עובר בלא תחמוד כל שכן במפציר לקבל מתנה שהוא בלא דמים שעובר בלא תחמוד, וכן דעת הגאון רבנו בעל החפץ חיים שיש איסור לא תחמוד גם במפציר לקבל מתנה. ע"כ יש להיזהר מאוד שלא להפציר בחבירו ליתן לו איזה חפץ שהוא רוצה במתנה שע"י כך עובר בלא תחמוד, ומצוי הדבר מאוד אצל ילדים ואע"ג שאינם בר עונשין, מ"מ מצווה האב להפריש את ילדיו מכל מיני איסורים כמבואר בהלכות שבת [סימן שמג].
לכן אני מציע לך לשנות את דרך עסקיך, אתה יודע שלא כדאי להסתבך עם עשרת הדברות ומי שאמר אותם, תדע לך שכל מה שמגיע לאדם הוא מה' וא"א לשנות את זה, ואתה לא תרויח מאיסורים, לך בדרך הישר וה' יעזרך!