עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

האם מותר לשתות מברזייה בשבת שהמים שלה נשפכים על הדשא?

שם הרב המשיב: // נושא:  // תאריך התשובה: 22.10.2023

שאלה:

שאלה
1. האם מותר לשתות מברזייה שהמים שלה נשפכים על הדשא? החשש הוא שהמים משקים את הדשא. 2. האם מותר להתפנות בשיחים בשבת? אותו חשש כמו בשאלה הקודמת, שמשקה.

תשובה:

תשובה
1. אם המים נשפכים ישירות על הדשא – אסור, וכפי שכתב השלחן ערוך (סימן שלו סעיף ג) אבל האוכלים בגנות אסורים ליטול ידיהם על העשבים שמשקים אותם אף על פי שאינם מכוונים פסיק רישיה הוא. וברמ""א שם: ולכן טוב להחמיר שלא לאכול בגנות אם ישתמש שם עם מים דבקושי יש ליזהר שלא יפלו שם מים.
אולם אם הם לא נשפכים ישירות על הדשא – מותר, וכמו שהביא בספר שמירת שבת כהלכתה חלק א (פרק יב סעיף יט והערה נג) בשם הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ""ל, שמותר לשפוך מים בכיור בשבת, אף שהמים זורמים דרך צינור לקרקע זרועה, מכיוון שאינו מכוון להשקאה, ואף על גב שהוא פסיק רישיה, מכל מקום מכיוון שנעשה רק על ידי כוח שני נחשב רק גרמא, ואין לאסור באופן זה. וכן פסק בספר חזון עובדיה הלכות שבת חלק ד (עמודים י-יב).

2. מותר, משום שאינו גורם לדשא לצמוח (שלחן ערוך סימן שלו סעיף ג ומשנה ברורה שם, וביאור הלכה ד""ה או שאר משקים, וחזון עובדיה שם עמודים יג-טז).