עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

הפלגה בים בשבת

שם הרב המשיב: // נושא:  הלכות ומנהגים // תאריך התשובה: 15.07.2020

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שאלה:

האם מותר לי להפליג עם כל המשפחה שלי לטיול באיי הקריביים? הספינה תפליג ג"כ בשבת וכל העובדים שם כנראה גויים?

תשובה:

אם אתם יוצאים בתחילת השבוע מותר.

מקור: מובא בגמ' שבת [דף יט, א]: אין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם לשבת. במה דברים אמורים – לדבר הרשות, אבל לדבר מצוה – שפיר דמי. ופוסק עמו על מנת לשבות, ואינו שובת, דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו צריך. ומצור לצידן, אפילו בערב שבת מותר. ונאמרו בראשונים כמה טעמים באיסור הפלגה זו, הרי"ף כתב שהוא משום ביטול מצות עונג שבת שכל ג' ימים הראשונים יש צער מחמת נענוע הספינה שגופו משתבר, וכדכתיב "יחוגו וינועו כשיכור" וגם מחמת סרחון העולה מן הימים המלוחים ואין רוחו חוזרת לבוא עד אחר ג' ימים שהורגל בזה. ורבנו חננאל כתב שהוא משום איסור תחומים והתוס' כתבו שהטעם הוא שמא יעשה חבית של שייטין. ואלו הרז"ה ביאר שמא הישראל יצטרך לעשות מלאכה בעצמו בשבת משום פיקוח נפש דמקום סכנה הוא, והרמב"ן כתב שמא יעשה האינו יהודי בעל הספינה עבורו מלאכה כגון קשירת הקלע וכו'.

הנה מרן השו"ע [סימן רמח' סעיף ב'] הביא טעמו של הרי"ף בלבד וסובר כמותו ומחלק בין מים מלוחים שאסור לבין מים מתוקים כגון נהרות וכדומה ומתיר להפליג בהם אפילו בערב שבת ובלבד שלא יהא ידוע לנו שאין בעומקם עשרה טפחים. וכשם שמרן חילק בין מים מלוחים למתוקים שאין שם צער, יש שרצו להתיר הפלגה גם בערב שבת בספינות של ימינו הבנויות היטב ואינם נעות ע"י הרוח וגדולות הרבה ומאוד נוחות עד שאין שום צער למפליגים בה, וסומכים על דברי המאירי [בשבת הביאו כף החיים ס"ק יח] שמחלק בין בני אדם שאינם רגילים בהפלגה לאותם הרגילים שאינם בכלל האיסור. ועיין בשו"ת מים חיים [סימן קלב].

אולם גדולי הדורות לא נחה דעתם מהתרים אלו ובקובץ תשובות של הגרי"ש אלישיב [ח"ג סי' לח] כתב שהיום אפשר להגיע לכל מקום בעולם ע"י מטוסים ללא התר של חילולי שבת ולכן משנת חסידים שלא להפליג כלל בספינה. וכן דנו הפוסקים לעניין טיסה במטוס לפני השבת באופן שהנחיתה תעשה אחר השבת, בשו"ת ציץ אליעזר [ח"א סי' כ] פסק שאין לטוס במטוס לפני השבת כיוון שטלטולו קשה משל ספינה, וכן פסק בשו"ת מנחת יצחק [ח"ב סי' קו] ויתכן שדיברו במטוסים שהיו בזמנם שרק התחילו לצאת טבעם בעולם משא"כ במטוסים כיום אשר לא מרגישים בהם בחילות וכדומה כמו שמצוי בספינות הקטנות. ואף שיש שהתירו טיסה במטוס לפני השבת באופן שנוחת אחר השבת [עיין בשו"ת מים חיים שם] מ"מ רוב אחרונים דחו זאת מההלכה מכמה טעמים.


דילוג לתוכן