עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

מה הכוונה שהבעל לא ימזוג כוס בפני אשתו כשאסורים?

שם הרב המשיב: // נושא:  // תאריך התשובה: 22.10.2023

שאלה:

מה הכוונה שהבעל לא ימזוג כוס בפני אשתו כשאסורים? האם הוא צריך לשים את זה לידה ולא ממש לפניה או שהיא ממש צריכה לא להסתכל כשהוא מוזג?

תשובה:

אכן האיסור שיש לאישה למזוג כוס לבעלה הוא רק בפניו (רמ"א יורה דעה סימן קצה סעיף י), ולפי זה גם האיסור של הבעל למזוג כוס לאשתו (שם סעיף יג), הוא רק בפניה.
אך אם מוזגת לו על ידי שינוי שיש בו היכר מותר גם בפניו (שלחן ערוך שם סעיף י), והוא הדין שמותר לבעל למזוג לאשתו באופן זה (נטעי גבריאל הלכות נדה חלק א' פרק כ סעיף ד).
ולכן אם מוזג כוס לאשתו בריחוק מקום ממנה, כגון בשולחן אחר, זה נחשב שינוי והיכר – ומותר (שם סעיף ג).
וכן אם היא מסובבת את הראש, הוא יכול למזוג לה, וזה מועיל גם אם היא יושבת ליד השולחן (יעויין שם סעיף יב).
ויש לדעת שלפי מנהג האשכנזים איסור מזיגת הכוס הוא בכל המשקים החשובים. אולם מים וסודה שאינם חשובים, מותר (שם סעיף יא), אולם לפי מנהג הספרדים כל האיסור הוא רק ביין, אבל כל שאר המשקים מותר למזוג (טהרת הבית חלק ב' סימן יב סעיפים לג, לה).