עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

מכונות מכירת מזון בשבת

שם הרב המשיב: // נושא:  הלכות ומנהגים // תאריך התשובה: 16.07.2020

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שאלה:

יש לי מכונות של מיני מתיקה ושתיה בעיירות שכולם גויים, האם אני צריך לכבות אותם בשבת?

תשובה:

אין צריך לכבות את המכונות בשבת ואין בזה משום שכר שבת ובתנאי שרוב התושבים באיזור הינם גויים.

מקור: מובא בשו"ע [סימן שו'] שאיסור שכר שבת הוא מטעם גזירת מקח וממכר, ובמקום הפסד גדול כתב הביה"ל [סימן רמד ס"ו ד"ה דבמקום] שמותר לקחת שכר שבת. ע"כ במכונות הללו אין הפסד גדול אם ינוחו בשבת מעבודתם, ואם כן אפשר לכאורה לאסור הנאת הכסף ממכונות הללו ע"י מה שקנו נכרים בשבת. ואיברא שכך פסק בשו"ת שבט הלוי [ח"ה ס' כח] שאסור להנות מכסף זה משום שכר שבת. אולם דעת הגרש"ז אויערבך [שש"כ פכ"ט הע' ע] שאין במכונות אלו משום שכר שבת, כיון שהתשלום אינו עבור פעולה הנעשית בשבת אלא עבור המוצרים בלבד, ולכן במקום שרק נכרים משתמשים במכונה, מותר להשאירה לשימוש בשבת, וכן פסק בשו"ת מנחת יצחק [ח"ג סי' לד] וכן פסק להלכה בספר ילקו"י [סי' שז'] בזה הלשון: אסור לבעלי המכונות הנ"ל להניח את המכונה מערב – שבת במקום שיוכלו אנשים להכשל באיסור זה. ורק במקומות שהקונים הם גויים, אין לאסור בזה, כשאין שמו של היהודי על המכונה. וקיימא לן אין אדם מצווה על שביתת כליו. ומ"מ הדבר ברור שאסור להשתמש בשבת באבטומאט, שהוא מיתקן שמשלשלים לתוכו מטבע, והסחורה המבוקשת יוצאת ממנו. ואפילו אם צריך לסחורה בשבת, אסור. וגם אם המיתקן פועל על-ידי אסימון מיוחד, אין להקל בזה. [ילקו"י שבת כרך ב' עמוד קנז].

אמנם פשוט הדבר שאם רוצה להוציא את עצמו ממחלוקת הפוסקים אף שיש לו על מי לסמוך לכתחילה, מ"מ יכול להשכיר את המכונה לנכרי ע"י הבלעה עם ימות החול. וירווח לו אליבא דכו"ע.


דילוג לתוכן