עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

עדים פסולים לחופה

שם הרב המשיב: // נושא:  הלכות ומנהגים // תאריך התשובה: 20.07.2020

שאלה:

אני מסדר חופות כאן בצרפת, אולם כיון שיש פעמים רבות שישנם זוגות שאני יודע בוודאות שלא ישמרו את הטהרה כפי הראוי לבעל ואשה ומה גם שחיים חיי הפקרות שאלתי היא האם אני יכול לכתחילה להביא עדים פסולים לחופה על מנת להציל מכל מיני איסורים חמורים כנודע לרבנים?

תשובה:

ידוע שישנם רבנים שכאשר באים לקדש זוג 'פורקי עול', וחוששים לכל מיני בעיות של הפקרות וכדומה, אזי מביאים בדוקא ב' עדים פסולים על מנת שלא יחולו הקידושין כפי ההלכה, וכל זה על מנת למעט בעיות של ממזרות וכדומה בעתיד.

אמנם ישנם שהתנגדו לעצה זו מכמה טעמים, ולכן יש להציע דבכה"ג שישנם חששות הנ"ל להביא עד אחד כשר שיצטרף לעדות עם הרב המקדש בעצמו, הרב המקדש יתן סכום כסף להיות עד ויאמר לו: 'כסף זה אני נותן לך מתנה על תנאי שאתה מעיד לומר שראית קידושין'. בזה הוא פוסל אותו להיות עד כשר [כמבואר בהלכות עדות חו"מ סימן לד' יעוין בקצוה"ח ס"ק ד שעד שקיבל מעות על מנת להעיד הרי הוא נפסל בכך], רק מוסיף הרב המקדש ואומר לעד שהכסף הזה שקיבל הוא על תנאי שרק עוד שנה הרב יחליט מה הדין של הכסף. דהיינו הרב ילך ויבדוק מה עם הזוג שחיתן, אם הכל בסדר וחיים חיי אישות כדבעי, יטול העד את הכסף שקיבל בתורת מתנה בעלמא והרי הוא עד כשר מתחילה. ואם הזוג נוהג שלא כשורה, אז יאמר לעד ליטול את הכסף שקיבל לשם עדות, וממילא בטלה העדות.

והנה לכאורה דברי מורנו הרב צריכים ביאור, מה דינם של אותו הזוג כל משך השנה עם נעשו מעשי הפקרות בין הזוג, כיצד נדון אותם עד שיבורר הדבר. וכי ע"י נטילת המעות של אותו העד אחרי שנה יעקר המעשה שנעשה למפרע. זאת ועוד קשה לקיים תנאי זה הנ"ל, וכי הרב מסדר הקידושין יהיה במעקב תמידי היכן נמצאים הזוג שחיתן. ומה אם קידש כמה זוגות באופן הנ"ל כיצד יאחוז ראש עם כולם. ומה יעשה אם אינו מוצא אותם כגון שעזבו את הארץ כדומה, אכתי לא תיקנו כלום וכו'. ויותר מכל לפי הקצות [הנ"ל] אין הפסול של עד שקיבל מעות להעיד אלא מדרבנן, דהיינו שמהתורה הוא עד גמור. וא"כ, איך יתוקן הדבר אם אשתו של זה תשטה ב"מ. ויתכן שצריכים אנו לפתרון יותר מעשי. וצ"ע.

ושאלתי כל הספיקות הנ"ל למו"ר הרב והשיב שיש לחלק בדברי הקצות, שכל הפסול דרבנן שכותב הקצות הוא רק באופן שהעד נוטל שכר לבוא להעיד, דהיינו שכר על עצם הביטול שיש לו שצריך לבוא להעיד. אבל אם העד נוטל שכר בכדי להעיד מה שמכתיבים לו, בזה גם הקצות מודה שהוא פסול מדאורייתא. ובאשר למה דינם של הזוג במשך השנה, השיב הרב ולטעמיך, אם מקדש בעדים פסולים כאותם שעושים כן, מה דינם במשך השנה. אלא שהשיטה הנוכחית היא לפחות בגדר ספק איסור, ולא ודאי כפי העושים בעדים פסולים מעיקרא.

ולגבי מ"ש האם הרב צריך להיות במעקב תמידי אחר הזוג הלזה, השיב שלא כן הייתה כוונתו, אלא שאם יהיה מצב בעתיד שייוודע לרב שנולד ספק לגבי אותו זוג, אז הרב כבר הכין את עצמו ויפעל לפי מה שהתנה בתחילה עם אותו העד ששכר על תנאי, ולא שצריך לעקוב אחריהם, דהיינו הרב רק מסדר לעצמו את סידור הקידושין על הצד שאם יהיו בעיות בעתיד עם אותו הזוג שקידש, אז יוכל לנצל את מה שהכין מבעוד מועד על מנת להציל מה שאפשר. ודפח"ח.