עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

עשיית ביטוח חיים

שם הרב המשיב: // נושא:  הלכות ומנהגים, תפילה וברכות // תאריך התשובה: 28.07.2020

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שאלה:

האם יש חוסר ביטחון בה' בעשיית ביטוח חיים או שאר ביטוחי רפואה וכדומה

תשובה:

בפשטות נראה שאין בזה שום בעיה של חוסר ביטחון, ובכללות יש לומר שהרבה פעמים טועים אנשים ומדמים עצלנות לביטחון, ולא היא, דיש הבדל עצום בניהם.

ועתה ראיתי בספר הנקרא 'דף על הדף' [תענית דף כד עמוד ב] שהביא דברי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ב סי' קיא) לענין האינשורענס [ביטוח] שעושין כדי שיהי' לו כסף לעת זקנה אם ראוי לעשות כן או שהוא חסרון במדת הבטחון.

והשיב דודאי ראוי לעשות כן, דהרי כדי שישאר לאדם כסף לעת זקנתו וכן שיהי' לו לירושה לבניו ולבנותיו אף שלא יעבוד בימי זקנתו, הרי צריך שהשי"ת ישפיע עליו ממה שעושה יותר מכפי הראוי בדרך הרגיל והוא כעין דרך נס, ולא כל אדם ראוי וזוכה שיעשו לו נס, ובשבת (נג ע"ב) מגנה אביי למי שהוצרך לפרנסתו בדרך נס ולא בדרך הטבע, וגם כאן בגמרא וכן לעיל בעמוד א' מבואר דאין ליהנות ממעשה נסים.

ולכן כיון שהשי"ת נתן דיעה בדורות האחרונים שיהי' עסק זה של אינשורענס בעולם, שהוא השארה לזקנותו ולירושה בדרך טבעי, הוא דבר טוב וראוי גם לאנשים כשרים יראי השי"ת ובוטחים רק על השי"ת שהוא הנותן עצה למיקני ניכסין, [- כמוש"כ התרגום אונקלוס על הפסוק (דברים ח' י"ח) וזכרת את ד' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל – "ארי הוא יהב לך עצה למקני נכסיך"] דגם מי שקונה אינשורענס הוא נמי עצת השי"ת למיקני אינשורענס, ובוטח על השי"ת שיוכל לשלם בהגיע הזמן בכל שנה, וזהו הבטחון שאנו מחוייבין.

וכן הוא באינשורענס [ביטוח] של שריפה וגניבה וכדומה, שאין בזה שום חסרון לענין הבטחון, וכמו שנהגו היתר בזה כל העולם אף יראי השי"ת ביותר, עיין שם.בענין זה יש לציין מה שנשאל הה"ק משינאווא זצ"ל די"ל דאינו ראוי לעשות ביטוח חיים, שהרי כשנגזר על האדם למות, נלקח בחשבון כל הפרטים מסביב, דהיינו צער בני המשפחה וכו', ואם יש לו ביטוח אם כן שוב אין כאן כ"כ צער וגורם רעה לעצמו. עכת"ד. ותלי"ת שכיוונו לדבריו.


דילוג לתוכן