עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

פלאפל שטוגן בשמן שטגנו בו בשר

שם הרב המשיב: // נושא:  איסור והיתר יורה דעה, הלכות ומנהגים // תאריך התשובה: 04.08.2020

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שאלה:

טגנתי שניצלים בשמן עמוק, ובאותו יום בערב אני רוצה לטגן בשמן זה פלאפל, האם צריך להמתין לאחר אכילת הפלאפל שש שעות?

תשובה:

להלכה: אין צריך להמתין שש שעות ואפשר לאכול מיד לאחר מכן חלבי. נחלקו הפוסקים בדין נ"ט בר נ"ט באוכלין האם מותר או אסור, דהפת"ש (סי' צ"ה סק"א) בשם הפני אריה כתב דאף באוכלין איכא לדין נ"ט בר נ"ט ומותר, ואילו הפמ"ג (סימן צ"ה מש"ז סק"א) חולק וס"ל דליכא באוכלין נ"ט בר נ"ט, ומרן הגרע"י בהליכות עולם חלק ז' (פרשת קרח אות י"ב) פסק כהפני אריה דנ"ט בר נ"ט באוכלין שרי. ונידון דידן הוא ממש נ"ט בר נ"ט שהשניצל נתן טעם בשמן והשמן נתן טעם בפלאפל ועדיין כולו היתר, וממילא מותר.

ואף אם נאמר שנימוח מהשומן של הבשר עצמו לתוך השמן בכל אופן אינו נחשב לממשו אלא רק לטעם בלבד, וכמ"ש ב"י בסי' צ"ה דאם נתבשל דבר פרווה בסיר בשרי מלוכלך בשומן של בשר ורחצו אותם במים רותחים במחבת חלבי דהוי ג' נ"ט מהבשר לקערה ומהקערה למים ומהמים למחבת החלבי, והשומן עצמו הוי נ"ט ולא ממשו של בשר, עי' שם בבדק הבית עמ' רל"ד.

ועוד יש לצרף כאן דמה שממתינים שש שעות על תבשיל הוא משום מנהג ישראל קדושים, ואיכא למימר דכל זה דווקא בתבשיל שנתבשל עם בשר ממש אבל בנידון דידן שמדובר בטעם שנכנס לשמן אין לנו ראיה שמנהג ישראל להמתין. ועי' באורל"צ חלק ה' שכתב שלא ברור שהספרדים נהגו להמתין שש שעות בתבשיל של בשר ומציין לגינת ורדים, אם כן אף שלהלכה אנו נוקטים להמתין שש שעות לאחר אכילת תבשיל של בשר, מכל מקום בכה"ג שטיגן את הפלאפל בשמן שהוא נחשב לתבשיל של בשר אפשר לומר שלא נהגו להחמיר בכה"ג.

ועוד עי' בש"ך סימן פ"ט שתבשיל שהתבשל מקערה מלוכלכת מבשר בעין אין צריך להמתין שש שעות, וא"כ כל שכן בנידון דידן א"צ להמתין, שהרי הש"ך מיירי כשיש בעין ממש ואילו כאן יש רק טעם. ועכ"פ גם מי שירצה להחמיר די בשעה אחת וכמ"ש הבא"ח (בפרשת שלח אות י"ב).

ואם נפשך לומר שהשומן עצמו נימוח ולא רק פליטה, זה אינו שהרי כתב לנו הרשבא בתורת הבית הביאו הבית יוסף צ"ח ב' ד"ה והרשב"א כתב וז"ל "ופירוש טעם כעיקר אי נמי יש בו יין שאבד במיעוטו כגון נפלה טיפת יין במים ואין בו מראה יין שאיבד ממשו מחמת מיעוטו". וה"ה ששומן שנימוח בשמן גם נחשב טעם כיון שאינו ניכר.


דילוג לתוכן