עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

קטן שהזיק ויש לו קופת חסכון של עצמו

שם הרב המשיב: // נושא:  הלכות ומנהגים // תאריך התשובה: 15.07.2020

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שאלה:

הבנתי שילד קטן שהזיק פטור מלשלם, שאלתי היא מה הדים אם לקטן הזה יש לו קופת חסכון משלו, האם באופן כזה אפשר לחייב אותו לשלם?

תשובה:

נראה שאף באופן כזה אין לחייב את הקטן לשלם.

מקור: כתב הרמב"ם [פ"א מהלכות גניבה ה"י] ראוי לבית דין להכות את הקטנים כפי כח הקטן על הגניבה, כדי שלא יהיו רגילים בה, וכן אם הזיקו שאר נזיקין. וכן מכין את העבדים שגנבו או הזיקו מכה רבה, כדי שלא יהיו רגילים בה. וכתב המגיד משנה לא מצאתי מבואר, אלא נראה פשוט, ואפילו למאן דאמר קטן אוכל נבלות אין בי"ד מצווין להפרישו, הני מילי בעבירות שבין אדם למקום, אבל בעבירות שבין אדם לחברו ודאי לא. אבל מפרישין אותו כדי שלא יארע תקלה על ידו.

לכאורה יש להביא ראיה מדברי הרמב"ן בסוף ב"ב, שכתב שלמ"ד שעבודא לאו דאורייתא, למרות שלא חל על הלווה שעבוד הגוף, בכל זאת יורדים לנכסיו, כיון שעד שאתה כופהו בגופו, כופהו בממונו. ונראה שיש לחלק, שדין הכאת הגדול הוא כדי שישלם את מה שחייב, ואם כופים אותו בגופו, כ"ש שכופין אותו בממונו, משא"כ בקטן הכאתו, הוא כדי שלא יזיק יותר, אבל המעות שלוקחין ממנו, אינו כדי שלא יזיק, אלא כדי לשלם את מה שכבר הזיק, ובזה הקטן אינו חייב.

ויתכן שאם הקטן מקושר מאד למעותיו, ואם האב יקח לו מעותיו, יקח זאת ללב, ובפעם הבאה יזהר מאד שלא יזיק, אולי יקחו ממנו, אך יתכן שבהכאה מינו את אביו שיחנכו, אך לא מינו את אביו כאפוטרופוס על קטן על ממונו של הקטן, וצ"ע.


דילוג לתוכן