עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

רוצה להוסיף יחידת דיור והשכנה מתנגדת בגלל שאומרת שיהיה יותר רעש האם היא צודקת ?

שם הרב המשיב: // נושא:  // תאריך התשובה: 13.08.2021

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שאלה:

לפני כחודש ימים חיתנתי ב"ה את בני, ובעקבות כך נהייתי עמוס בהלוואות מבנקים ומגמ"חים עד שעלו חובותי לצואר, ומשכך, החלטתי להוסיף על הגג יחידת דיור מאובזרת שאוכל להשכירה והיא תכניס לי סך מסויים בחודש.
תיכף שעלה הרעיון במוחי, הזמנתי קבלן בניה ומהנדס, ותכנון העבודה החל לרקום עור וגידים, וכל זאת בלי ידיעת השכנים. והנה ביום בהיר אחד הגיעו עשרה פועלים לבנין ומנוף בצידם, והחלו להרים בלוקים למרומי הקומה החמישית, השכנים שעמדו מהצד שתקו ולא אמרו דבר.
אולם שכנה אחת חרה הדבר באפה והתנגדה בנחרצות לתוספת בנייה זו, השכנה בטענה שתוספת הדיירים בבנין עלולה להפר לה את השקט, מצד שני אני טוען לה כיון שאני עושה זאת בחלק שלי, אין לך זכות לעכב עלי כלל.
אשמח לקבל מהרב מענה, עם מי הדין?

תשובה:

טענת השכנה שהדיירים עלולים להפר את השקט, אינה טענה אלא"כ אתם גרים בבנין בוטיק שהשקט הוא אחד ממעלותיו של הבנין.
נימוק הדין:
טענת ריבוי דיירים הגורמים לרעש בחדר מדרגות
תחילה נבאר האם מותר לאדם להרבות דיורים בבנין משותף הגורמים לרעש:
ומקור דין זה במשנה בבא בתרא (כ:): "חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן מקול הנכנסין ומקול היוצאין, אבל עושה כלים, יוצא ומוכר בתוך השוק ואינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הפטיש ולא מקול הריחים ולא מקול התינוקות".
ונחלקו הראשונים בפירוש משנה זו, מדוע יכול למחות מפני קול הנכנסים והיוצאים ואינו יכול למחות מפני קול הפטיש והריחים, למרות שקול הפטיש הוא חזק הוא מקול נכנסים והיוצאים, ובביאור משנה זו מצינו שלש שיטות בראשונים:
ארבע שיטות בראשונים בדין חנות שבחצר יכול למחות בידו
ב. רש"י (שם כא. ד"ה סיפא) פירש שלעולם יכול לעכב מפני רעש, אלא שיש לחלק אם הרעש נעשה ממנו, שאינו מעכב, לבין אם הרעש נעשה מאחרים שנכנסים ויוצאים שמעכב.
ב. התוספות (ב"ב כא. ד"ה וגרדי) כתבו לחלק בין קול הפטיש והריחים שבזה אין נכנסים ויוצאים רבים ולכך אין הרעש גדול כל כך, אך בחנות יש נכנסים ויוצאים רבים והרעש גדול.
ג. הרמב"ן (שם כ: ד"ה הא), הרשב"א (שם ד"ה חנות) והנמוקי יוסף (שם י: מדפי הרי"ף ד"ה מקול) פירשו על פי הירושלמי, שלעולם שכן אחד אינו מעכב על שכנים אחרים מפני שמזיקו ברעש, ומה שאמרו שיכול למחות מפני קול הנכנסים והיוצאים, משום שריבוי האנשים מרבה עליהם את הדרך [ויש לעיין מה כוונתם שמרבה את הדרך] ולכך בקול הפטיש והריחים שאינו מרבה אנשים – אינו יכול למחות.
ד. הרמב"ם (פ"ו משכנים הי"ב) פירש שלעולם יכול השכן לעכב מפני רעש, בין ברעש של נכנסים ויוצאים ובין ברעש של פטיש וריחים, אלא שאחר שהחזיק מועלת החזקה רק ביחס לעצמו ולא ביחס לאחרים ולכן על קול הפטיש מועלת חזקה ואין מועלת חזקה על קול נכנסים ויוצאים.
ולהלכה השולחן ערוך (סי' קנו ס"ב) הכריע כדעת הרמב"ם, שלעולם שכנים יכולים לעכב בין על קול הפטיש והריחים ובין על קול הנכנסים והיוצאים אלא שאחר שהחזיק מועלת החזקה רק לענין קול הפטיש והריחים.
סברת החילוק בין קול הפטיש לקול הכנסים ויוצאים לדעת הרמב"ם
ובסברת החילוק בין קול הפטיש והריחים שמועלת חזקה, לקול הנכנסים והיוצאים שאין מועלת חזקה כתב הסמ"ע (סי' קנו ס"ק י) פירש שבקול הנכנסים והיוצאים, היות והקול הוא בחצר המשותפת לכולם, יכולים למחות בו שלא יעשה נזק בחצרם, אבל בקול הפטיש והריחים היות ומכה בתוך ביתו או חנותו – אינם יכולים לעכב.
והנתיבות המשפט (שם ס"ק א) הקשה על דבריו, שהרי סברא זו נאמרה לדעת הראשונים שאפילו לכתחילה אינו יכול למחות בו מפני קול הפטיש והריחים, שיש לו רשות לעשות בתוך שלו, וכפי שהביא הרמ"א בהגה, אך לפי הכרעת המחבר שלכתחילה יכול למחות בקול הפטיש והריחים – סברא זו אינה נכונה.
ומחמת קושיה זו, פירש הנתיבות המשפט חילוק אחר בין קול הפטיש והריחים לקול הנכנסים והיוצאים, שבקול הפטיש היות והקול אחיד – מועלת חזקה, אך בקול הנכנסים והיוצאים היות ואין הקול אחיד – אין מועלת חזקה, ויש לבאר חילוק זה לפי מה שכתב הדרישה (שם ס"ג) שכאשר הקול אינו אחיד אף שהחזיק על הקול הראשון – לא החזיק לקול שני.
הכרעת נידון דידן על פי האמור
ועל פי האמור עולה כי בנידון שאלתינו, האם יכולה השכנה לעכב את שכנה מלבנות יחידת דיור בטענה שמרבה עליה דיורים הגורמים לרעש. והיה נראה לומר כי בחדרי מדרגות שיש בבנינים הישנים שבהם אין מעלית, והחדר מדרגות סמוך לפתחי הבתים, ושומעים היטב את קולם של העולים והיורדים, יהיה דינו תלוי במחלוקת הפוסקים הזו, שלדעת הסמ"ע היות והרעש קיים בחדר מדרגות שהוא חצר משותפת לכולם – יכולה השכנה לעכב.
וכן לדעת הנתה"מ, היות ובנידון דידן הקול אינו אחיד, שפעמים עולים עם ילדים קטנים שבוכים ופעמים עולים עם דיבורים בפלאפון.
היתר פתיחת יחידת דיור לצורך פרנסה
אכן למעשה נראה להתיר לפתוח יחידת דיור, לפי מה שכתב בשו"ת מהרלב"ח (סי' צז ד"ה נשאלתי) וזה לשונו: "היכא דאפשר לתיקוני מתקנינן, ולכן יש לו רשות לעשות מלאכתו בביתו להרויח פרנסתו, ולא איתיה דימחי בידיה ויימר ליה דליזל מביתיה לעשות מלאכת אומנותו, כיון דלא ברי הזיקא כאשר כתבתי, אבל להביא אנשים לביתו למכור להם כלים ומעשה ידיו – אין לו רשות כי יכול לצאת לשוק ולמכור, ובמאי דאפשר לתקוני מתקנינן". והביא הש"ך (ס"ק ב) דבריו.
ועל פי חילוקו של המהרלב"ח התיר בשו"ת חתם סופר (חו"מ סי' צב) לדייר בבניין משותף למכור יין בביתו לאנשים הבאים לשתות שם [כעין בית מזיגה], היות ואם יצא לבחוץ לא יקנו ממנו את היין, שאנשים מתביישים לשתות בשוק.
אכן, בחדרי מדרגות שיש בבנינים החדשים, דיירי הבנין עולים דרך המעלית, ואף כשעולים דרך המדרגות, אין המדרגות סמוכות לפתחי הבתים, ויש לובי המבדיל ביניהם, ובזה פשוט שאינה השכנה יכולה לעכב מפני טענה זו.
ומכל מקום בבנין בוטיק הממוקם באיזור שקט ונבנה מתחילה על דעת שתהיה בו אוירה שקטה – יכולים השכנים לעכב.