עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

שמן גלוי כל הלילה

שם הרב המשיב: // נושא:  הלכות ומנהגים // תאריך התשובה: 26.07.2020

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שאלה:

שמן שהיה גלוי כל הלילה, האם מותר להשתמש בו?

תשובה:

השאלה היא משום גילוי. הנה חכמים אסרו משקים שהיו גלויים שמא שתה מהם נחש והטיל בהם ארס כמבואר בגמ' (ע"ז ל.). ואלו המשקים שיש בהם משום גילוי: מים, יין, חלב, דבש, שום כתוש (ר"ת חדשים). ואין הבדל אם היו גלויים ביום או בלילה (רמב"ם פי"א מהל' רוצח הי"א, כה"ח יו"ד סי' קטז ס"ק ז). וכיום שלא מצויים נחשים בינינו אין לחשוש מלשתות משקים מגולים, אלא אם כן בודאי שתה מהם נחש (טור וש"ע סי' קטז ס"א. ועי' בפרי חדש שם ס"ק א שכתב שבארצות המערב מצויים נחשים, וגם בירושלים מצויים קצת). וכתבו כמה פוסקים שיש לחוש גם בזמן הזה שלא לשתות משקים מגולים ושכן המנהג בארץ ישראל (פר"ח שם, חיד"א שיורי ברכה שם של"ה, כך נהג הגר"א וכמו שכתב בפת"ש שם ס"ק א, בא"ח ש"ש פ' פנחס ס"ט, ועוד). ושמעתי ממרן הגר"ע יוסף זצוק"ל שכתב שאף שממידת חסידות טוב להיזהר בזה גם היום, בודאי שבדיעבד אפשר להקל בזה שסוף סוף זו היא דעת מרן הש"ע (והפרישה שם ס"ק ה' כתב דסימנך 'דמיחש חש' דמיחש ר"ת: ד'בש מ'ים, י'ין, ח'לב, ש'ום רצונו לומר שבזמן הזה אין איסור בגילוי, והרוצה לחוש שיחוש). ומ"מ גם להמקילים בזה שלא לחשוש לגילוי בזמן הזה, יש להיזהר מלהשאיר תבשילים גלויים בלילה וביום שלא יכנסו זבובים, יתושים או נמלים לתבשיל (זבחי צדק שם ס"ק ב), וכן ה"ה לכל משקה או מאכל שיש לחוש להאמור, וצריך להיזהר בזה (כה"ח ס"ק ט). הלכך שמן אינו בכלל האיסור של גילוי משקים. וגם מצד משקין גלויים כל הלילה (וכמו שכתבו חז"ל בנדה יז. ה' דברים העושה אותם דמו בראשו ואחד מהם משקים מזוגין שעבר עליהם הלילה ששורה עליהם רוח רעה) אין לחשוש בזה שהרי בשמן לא מעורב מים. וכן כל האיסור הוא במים שנמצאים בתוך מתכת או כלי נתר ולא בתוך בקבוק פלסטיק כמבואר בגמ' שם (ורוב השמנים היום נמצאים בבקבוקי פלסטיק). ועוד שכיום כתבו הפוסקים שאין לאסור בזה בדיעבד מכמה טעמים, ואין כאן המקום להאריך בזה. ולמעשה, אין איסור בגילוי שמן כל הלילה. וטוב להנהיג ולכסות בלילה תבשילים וכו', מחשש שיכנסו אליהם כל מיני יתושים או זבובים וכדו'.