עדים שחתמו מתחת לב' שיטין בכתובה טיפול בפוריות חנות האינטרנט בשבת אכילה מהמקרר של המלון

תירס שלם שהוכן על ידי גוי על גבי גחלים, האם מותר באכילה?

שם הרב המשיב: // נושא:  // תאריך התשובה: 22.10.2023

שאלה:

תירס שלם על גחלים שהמוכר גוי, האם מותר לאכול מזה? תודה רבה על התשובה

תשובה:

יש שני תנאים כדי שיהיה באוכל איסור בישול עכו""ם: א. דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי. ב. וגם עולה על שלחן מלכים (ראה שלחן ערוך יורה דעה סימן קיג סעיף א).
ושני תנאים אלו שייכים בתירס, ולכן יש בו איסור בישול עכו""ם (וכן פסקו בקובץ מבית לוי ענייני יורה דעה עמוד נט בשם הרב שמואל הלוי וואזנר זצ""ל, ובשו""ת מחזה אליהו חלק ב סימן מא אות ה).
והגם שקלח שלם של תירס אינו עולה על שלחן מלכים, מכל מקום גרגירים של תירס עולים על שלחן מלכים, ולכן גם כאשר גוי בישל קלח של תירס יש בזה איסור בישול עכו""ם (וכן העלה בשו""ת פלגי מים חלק א סימן מ).